శుక్రవారం, ఆగస్టు 26, 2016

అందమైన తెల్లటి గులాబీని చూసి ప్రేమలో పడిన ఓ మంచి మనస్సున్న తుమ్మెద... ఆ తెల్లటి గులాబీని చేరుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటే గులాబీ క్రింది ముల్లు దానిని గాయం చేయడం ప్రారంభించాయి.
     పాపం తుమ్మెద ఆ గాయాలలో గులాబీని చేరుకున్నప్పుడు తుమ్మెద గాయాల తాలూకు రక్తం తెల్ల గులాబీకి అంటుకున్నాయి.
    తెల్ల గులాబీ నా వాళ్లే తుమ్మెదను గాయపర్చారని గ్రహించక అపార్ధం చేసుకుని నా తెల్లటి అందాన్ని చూసి ఓర్వలేక ఎర్రరంగు పులిమి నాశనం చేస్తుందని తుమ్మెదను ఈసడించుకోవడం ప్రారంభించింది.

1 వ్యాఖ్య:

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts