గురువారం, జులై 27, 2023

 

Innocent voters are a danger to the country! | అమాయక ఓటర్లు దేశానికి ప్రమాదమే!

ఆకలితో ఉన్న సింహం నక్కతో అన్నది. ఏదన్నా జంతువుని తీసుకురా లేకపోతే నిన్ను తింటాను అన్నది. 

నక్క వెతగ్గా ఒక గాడిద కనబడింది. సింహం నిన్ను తన వారసుడిగా నిన్ను ఈ అడవికి రాజును చేస్తానన్నది, నాతో రా! అన్నది. 

గాడిదను చూడగానే దాడి చేసి దాని చెవులు కొరికేసింది. గాడిద పారిపోతూ నక్కతో కోపంగా:  ఇంత మోసం చేస్తావా అన్నది.

పిచ్చిదానా! కిరీటం పెట్టడానికి చెవులడ్డమని కోరికిందంతే: ఏం సందేహించకు అని నచ్చ చెప్పి మళ్ళీ తీసుకొచ్చింది. 

ఈసారి దాడిలో దాని తోక దొరికితే కొరికి తెంపేసింది. మళ్ళీ పారిపోతూ కోపంతో బాధతో వెంట వస్తున్న నక్కతో: మళ్ళీ మోసం చేశావు కదూ! 

నక్క: ఛీ! ఛీ! అదేంలేదు. నీన్ను సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టడానికి తోక అడ్డమని కొరికేసిందంతే! అన్నది.

సరే అని మళ్ళీ వచ్చిన గాడిదని సింహం చంపేసి నక్కతో: దీని చర్మం వలిచి మెదడు, గుండె, లివరు ఊపిరితిత్తులు తీసుకురమ్మన్నది.

నక్క మెదడు తాను తినేసి మిగిలినవి పట్టుకొచ్చింది. అవి చూసి సింహం: వీటిలో మెదడేది? అని అడిగింది.

నక్క: ప్రభూ! దీనికి మెదడే లేదు. ఉండి ఉంటే మీరు దాడి చేస్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చేది కాదు కదా! అన్నది.

నిజమే! అన్నది సింహం.

 సందేశం: మోసం చేసిన నక్క లాంటి అవినీతి నాయకులది కాదు

పదే పదే వాళ్ళ మాటలు నమ్మి ఓట్లసే గాడిద లదే తప్పంతా...

1 కామెంట్‌:

 


Popular Posts

Recent Posts