శనివారం, డిసెంబర్ 19, 2015

జాగ్రత్త లేకపోతే ఇవి రెండూ ప్రమాదమే!

అవును. జాగ్రత్త లేకపోతే అందమైన ఆడపిల్ల,అగ్గిపుల్ల ఇవి రెండూ ప్రమాదమే. మనుషులను నిలువునా తగలబెట్టేస్తాయి. నిజం కాదంటారా?

1 వ్యాఖ్య:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...