బుధవారం, డిసెంబర్ 30, 2015

ఇంతకీ యేసువారు దేవుడా? దేవుని చేత సృష్టించబడ్డారా?

అత్యధిక క్రైస్తవులు యేసును దేవునిగానే కొలుస్తారు. ఇంతకీ పైనున్న యెహోవా ఎవరు అంటే ఆయన తండ్రి,యేసు ఆయన కుమారుడు అంటారు. ఇంతకీ దేవుడు తండ్రా? కుమారుడా? అని అడిగితే ఇద్దరూ ఒకటే దేవుడు ఒక్కడే అంటారు.  ఇదెలా సాధ్యమో ...Next

1 వ్యాఖ్య:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...