బుధవారం, డిసెంబర్ 30, 2015

అత్యధిక క్రైస్తవులు యేసును దేవునిగానే కొలుస్తారు. ఇంతకీ పైనున్న యెహోవా ఎవరు అంటే ఆయన తండ్రి,యేసు ఆయన కుమారుడు అంటారు. ఇంతకీ దేవుడు తండ్రా? కుమారుడా? అని అడిగితే ఇద్దరూ ఒకటే దేవుడు ఒక్కడే అంటారు.  ఇదెలా సాధ్యమో ...Next

1 కామెంట్‌:

 


Popular Posts

Recent Posts