శనివారం, డిసెంబర్ 12, 2015

నేను ఒక హర్రర్ సీరియల్ వ్రాద్దామనుకుంటున్నా..!

అవును. మీ అందరికోసం నేను ఒక హర్రర్ సీరియల్ వ్రాద్దామని అనుకున్నా! కానీ రాయడానికి నాకు చాలా భయమేస్తుంది. రాత్రి 12 గంటలకు పెన్ను,పుస్తకం తీసుకుని మా పెరటులో ఉన్న చింతచెట్టు దగ్గర కూర్చుని మెదలు పెట్టానో లేదో ఒక్కసారిగా మా చింతచెట్టు కొమ్మలు తమిళనాడు వరద గాలికి ఊగినట్టు తెగ ఊగిపోయాయి. కొంపదీసి నాకధలోని దెయ్యం ముందే చెట్టు మీదకొచ్చి కూర్చుందా? ఏమిటి?  అనిపించి అక్కడ నుండి లగెత్తుకొచ్చి దుప్పటి ముసుగులోకి దూరాను. దయచేసి మీరైనా హర్రర్ సీరియల్ ఎలా ధైర్యంగా రాయాలో చెప్తారా? ఫ్లీజ్...?

1 వ్యాఖ్య:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...